DATA CREĂRII: Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, a fost fondat la 14 februarie 2003 şi înregistrat  de către Consiliul Judeţean Soroca la data de 17 aprilie 2003 cu Nr.29.

STATUTUL JURIDIC: Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, este o formaţiune benevolă, constituită în forma organizatorică-juridică de instituţie obştească, care urmăreşte beneficiul public.

VIZIUNEA NOASTRĂ - este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă şi se implică în dezvoltarea socială, economică şi culturală a comunităţilor şi a ţării în ansamblu.

MISIUNEA INSTITUIŢIEI - este de a elabora, implementa, promova şi multiplica politici, strategii, metodologii, instrumente concrete, cu caracter inovativ şi pragmatic, ce vor fi îndreptate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

SCOPUL INSTITUŢIEI - este de a ajuta tinerii ca să-şi formeze cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, atitudini şi comportamente necesare pentru integrarea cât mai reuşită a lor în societate.

OBIECTIVELE INSTITUŢIEI:

 • De a contribui şi de a ajuta autorităţile publice în îmbunătăţirea cadrului legal ce se răsfrânge asupra tinerilor sub diferite aspecte, şi care în variantă finală trebuie să asigure aplicarea cât mai eficientă a acestuia, pentru a utiliza maximal oportunităţile oferite tinerilor.
 • De a acorda suport şi asistenţa necesară structurilor guvernamentale şi neguvernamentale în prestarea tinerilor a unor servicii prietenoase şi de înaltă calitate.
 • De a dezvolta resurse informaţionale proprii şi de a oferi posibilităţi tinerilor de a accesa liber informaţii din cadrul acestora, cât şi din alte resurse informaţionale alternative, despre drepturilor lor, oportunităţi de care pot beneficia, asistenţă socială, cultură, educaţie, sănătate, sport şi alte domenii ce vor fi în interesul lor.
 • De a dezvolta programe educaţionale alternative pentru tineri, inclusiv pentru tinerii din categoria de risc şi cu nevoi speciale, care le va forma calităţi şi competenţe de bază, necesare pentru o participare eficientă în viaţa de adolescent şi adult.
 • De a încuraja activ participarea tinerilor la viaţa şcolară şi familiarizarea acestora cu participarea şi democraţia în timpul şcolarizării, oferindu-le astfel oportunitatea să beneficieze de cursuri bine documentate despre democraţie, participare şi cetăţenie.
 • De a asista tinerii prin oferirea unei game largi de servicii de consiliere, consultanţă, inclusiv suport material şi financiar, pentru ca ei să deprindă să-şi rezolve individual problemele cu care se confruntă şi pentru a ca ei să deveni adulţi responsabili.
 • De a contribui la minimalizarea impactului factorilor ce provoacă delictele şi actele de violenţă săvârşite în societate şi de a implica în mod obligatoriu direct tinerii în combaterea acestor probleme.
 • De a dezvolta programe pentru a proteja tinerii de exploatare şi de abuz sexual, trafic în fiinţe umane, violenţă rasistă, precum şi de alte forme de rele tratamente, stabilind un climat de încredere şi respect între tineri şi autorităţi publice, la acelaşi nivel cu poliţia şi promovând în societate principiile de nonviolenţă şi toleranţă.
 • De a promova pe larg drepturile omului în rândul tinerilor şi de a acţiona cu măsuri împotriva discriminării faţă de tinerii ce aparţin comunităţilor minoritare – rasiale, etnice, naţionale, religioase, sexuale, ale persoanelor handicapate şi a altor grupuri expuse, de a favoriza dezvoltarea comunităţilor pluriculturale datorită integrării minorităţilor şi luării în considerare a nevoilor lor, a culturii, obiceiurilor şi modului de viaţă.
 • De a promova şi optimiza egalitatea între femei şi bărbaţi în participarea la viaţa locală şi regională, accesului la funcţii de răspundere în viaţa profesională, asociativă, politică.
 • De a elabora şi implementa programe de informare şi măsuri de prevenire în domeniul sănătăţii destinate tinerilor, cooperând cu alte structuri similare, servicii de sănătate şi alţi factori cointeresaţi.
 • Va favoriza mobilitatea tinerilor prin programe de schimb de tineret pentru dezvoltarea solidarităţii, edificarea Europei şi conştientizarea cetăţeniei.
 • De a elabora programe care vor contribui la combaterea cauzelor şomajului printre tineri şi va promova angajarea a acestei categorii de persoane, inclusiv de a crea locuri de muncă pentru tineri instituind unităţi comerciale proprii sau prin asociere cu alţi susţinători.
 • De a iniţia şi a promova activităţi socio-culturale, implicând asociaţii şi organizaţii de tineret, grupuri de tineret sau centre sectoriale, care, împreună cu familia şi şcoala sau locul de muncă, vor constitui un catalizator al coeziunii sociale la nivel comunitar sau regional şi, vor fi un mediu ideal pentru participarea tinerilor atât pentru implementarea politicilor de tineret, cât şi în domeniul sportului, culturii, meşteşugăritului, creaţiei şi altor forme de exprimare artistică, inclusiv şi în domeniul activităţii sociale.
 • De a dezvolta tinerilor abilităţi de creativitate în artă şi cultură, inclusiv în domenii noi, prin practica lor culturală şi potenţialul de iniţiativă, de explorare şi inovare.
 • De a promova o educaţie sexuală neautoritară în rândul tinerilor, iar pentru a avea o viaţă afectivă şi satisfăcătoare de ai iniţia activ în asociere cu părinţii, şcoala şi organizaţiile specializate în acest domeniu în planificarea familiară, implementarea şi evaluarea informaţiilor şi altor servicii care le sunt destinate în acest sens.
 • De a dezvolta programe educaţionale pentru tineri pentru sensibilizarea problemele mediului înconjurător, de dezvoltare durabilă şi de protecţia mediului, cu participarea directă a tinerilor, organizaţiilor şi grupurilor de tineret.
 • De  a dezvolta noi oportunităţi pentru tinerii din mediul rural, încurajând participarea lor, inclusiv a altor organizaţii cointeresate, minimalizând efectele negative a problemei cum este izolarea rurală şi contribuind la ameliorarea calităţii vieţii tinerilor la nivelul celor mai dezavantajate comunităţi.