REGULAMENT

REȚEAUA NAȚIONALĂ A PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

1.1. Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor (în continuare – Rețea) este o uniune benevolă de asociații obștești și instituții publice ce au drept scop să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și  legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii de servicii de tineret din Republica Moldova.

1.2. Misiunea Rețelei este de a contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prietenoase tinerilor din Republica Moldova, prestate de diverși actori locali, regionali și naționali.

1.3. Rețeaua îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor participării benevole şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei.

1.4. În procesul desfăşurării activităţii comune, membrii Rețelei se conduc de următoarele principii:

 • Deschidere: asigurarea unei informări și a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înțeleagă modul de funcționare al instituțiilor de tineret și al politicilor care-i afectează.
 • Participare: asigurarea  consultării tinerilor și promovarea participării lor la deciziile care îi vizează.
 • Responsabilitate: dezvoltarea unei cooperări noi,  structurate între membri Rețelei și Autoritățile Publice, instituții donatoare, sectorul neguvernamental și alte părți interesate, în scopul de a fundamenta la nivelul responsabilității corespunzătoare soluții concrete, ca răspuns la aspirațiile tinerilor din Republica Moldova.
 • Eficacitate: valorificarea resursei reprezentate de tineret, pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societății, să poată contribui la reușita diferitelor politici care-i privesc și să poată construi Moldova de mâine.
 • Coerența: dezvoltarea unei viziuni integrate asupra diverselor politici care afectează tineretul și a diferitelor nivele pertinente de intervenție.
 • Neangajarea politică: membrii rețelei nu participă la susţinerea partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi a candidaţilor aparte în cadrul alegerilor autorităţilor publice şi nu foloseşte veniturile sau elementele patrimoniale ale sale pentru finanţarea acestora.
 • Transparență: Rețeaua are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice şi juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Rețelei.
 • Respectarea drepturilor omului: Rețeaua prin activitatea sa, va promova la cel mai înalt nivel Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, Convenţiei privind Drepturile Copilului, cât şi alte instrumente juridice naţionale şi internaţionale relevante.

1.5. Membrii Rețelei se conduc în activitatea lor de:

 • prezentul Regulament;
 • Legea cu privire la tineret Nr. 279 din 11.02.1999, publicată la data de 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41, art. Nr. 169;
 • Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Nr. 837-XIII din 17 mai 1996, publicată la data de 23 ianuarie 1997 în Monitorul Oficial Nr. 6, art. Nr. 54;
 • Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010, publicată la data de 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181, art. Nr. 608.
 • Carta europeană revizuită cu privire la participarea tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale. Adoptată de Congresul puterilor locale şi regionale din Europa, la 21 mai 2003;
 • Hotărârea cu privire la implementarea Legii voluntariatului, Nr. 121 din 18 iunie 2010, publicată la data de 16.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-52, art. 187.
 • Hotărârea privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Nr. 1213 din 27.12.2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 18-21a, art. Nr. 60.
 • Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul tineret.

1.6. Pentru consolidarea eforturilor membrilor săi Rețeaua va activa prin intermediul Adunarea Generală, Consiliul Rețelei (în continuare – Consiliu), a Grupurilor de Lucru şi a Secretariatului Rețelei (în continuare – Secretariat) care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

Secţiunea 2. Membrii Rețelei

2.1. Membri ai Rețelei pot deveni asociațiile obștești și instituții publice din Republica Moldova, care prestează servicii prietenoase tinerilor, au depus dosarul de aderare şi se obligă să respecte prezentul Regulament.

2.2. Aderarea la Rețea se realizează prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente: cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești sau a instituției publice cu declararea asumării calităţii de membru al Rețelei, CV-ul organizației sau a instituției (în cererea de aderare se va indica doar numele organizaţiilor sau instituțiilor respective).

2.3. Decizia de conferire a calităţii de membru se adoptă de Consiliu la şedinţa ordinară iar Secretariatul Rețelei va comunica asociaţiei sau instituției respective despre decizia luată până la următoarea şedinţă ordinară a Consiliului.

2.4. Membrii Rețelei sunt în drept:

 • să ia parte la şedinţele Consiliului;
 • să participe şi să contribuie la activitatea Rețelei, inclusiv prin participarea în cadrul grupurilor de lucru ale Rețelei;
 • să candideze la unul din locurile de membri al Consiliului Rețelei;
 • să participe la desemnarea membrilor Consiliului Rețelei;
 • să obţină de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Rețelei;
 • să i se pună la dispoziţie informaţii disponibile privind activităţile, sursele de finanţare etc. ale altor membri ai Rețelei desfăşurate în domeniul promovării serviciilor prietenoase tinerilor;
 • să propună Consiliului subiecte pentru ordinea de zi.

2.5. Membrii Reţelei sunt obligaţi:

 • să se abțină de la prezentarea în public a oricăror aprecieri sau concluzii formulate în numele întregii Rețele;
 • să-și asume și să respecte deciziile adoptate de către Consiliul Rețelei;
 • să fie membri ai grupurilor de lucru din cadrul Rețelei;
 • să  fie receptivi la solicitările Secretariatului;
 • să  informeze Consiliul / Secretariatul despre planurile de acţiune proprii, relevante misiunii Rețelei;
 • să  informeze în scris Secretariatul despre retragerea din Rețea.

2.6. Nerespectarea prezentului Regulament atrage după sine excluderea din Rețea.

2.7. Activitatea Rețelei:

2.7.1. Activitatea Rețelei se desfășoară prin intermediul grupurilor de lucru create din organizațiile și instituțiile  membre în funcție de misiunea și obiectivele Rețelei:

 • ”Consolidarea capacităților instituționale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor”;
 • ”Consultarea Autorităților Publice la elaborarea și implementarea politicilor de tineret”;
 • ”Îmbunătățirea cadrului normativ de funcționare a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor;
 • ”Cooperarea internațională”.
 • Alte grupuri de lucru la propunerea membrilor Rețelei.

2.7.2. Calitatea de membru al grupului de lucru se obține odată cu aderarea la Rețea prin indicarea obligatorie a cel puțin unui grup de lucru din care potențialul membru dorește să facă parte. Pentru membrii actuali ai Rețelei este suficient ca aceștia să confirme printr-un mesaj adresat Secretariatului Rețelei despre grupul (grupurile) de lucru din care doresc să facă parte. Apartenența membrului Rețelei la grupurile de lucru va fi consemnată de către Secretariatul Rețelei în procesul verbal al Ședinței Consiliului Rețelei.

2.7.3. Deciziile în cadrul grupurilor de lucru sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor grupului prezenți la ședința de lucru;

2.7.4. Membrii grupurilor de lucru au următoarele drepturi şi responsabilităţi:

 • se întrunesc separat în ședințe de lucru, ori de câte ori este nevoie, pentru a discuta probleme care țin de competența grupului de lucru din care fac parte;
 • astfel de ședințe pot fi convocate de către Consiliul Rețelei fie de 1/3 din membrii grupului de lucru;
 • ședințele grupurilor de lucru sunt conduse de către un membru al grupului respectiv care este ales prin votul simplu majoritar al celor prezenți la ședință;
 • şedințele grupurilor de lucru vor fi însoțite de procese verbale care urmează a fi transmise ulterior Secretariatului pentru ca discuţiile şi deciziile luate în cadrul acestor grupuri să fie aduse la cunoştinţa Consiliului Rețelei şi a membrilor.

2.8. Membrii – observatori

2.8.1. Consiliul Rețelei poate aproba statutul de membru-observator pentru organizaţiile internaţionale sau donatoare, inclusiv autorităţile publice, care susţin activitatea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor.

Secţiunea 3. Adunarea Generală

3.1. Adunarea generală se va convoca cel puţin de două ori pe an, la propunerea Consiliului sau la 1/3 din membrii Reţelei.

3.2. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • elaborează, modifică şi aprobă prezentul Regulament;
 • aprobă strategia de dezvoltare a Reţelei;
 • aprobă darea de seamă a Consiliului Reţelei.

Secţiunea 4. Consiliul Rețelei (în continuare – Consiliul)

4.1. Consiliul este organul de conducere a Rețelei fiind compus din 9 membri ai acesteia cu un mandat de 2 ani.

4.2. Consiliul Rețelei are următoarele drepturi / competenţe:

 • elaborează Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Rețelei;
 • aprobă priorităţile de activitate ale Rețelei;
 • stabileşte relaţii publice în numele Rețelei;
 • adoptă decizii în numele Rețelei;
 • adoptă aprecieri finale cu referință la caracterul liber, corect și democratic pe subiecte care au tangență cu misiunea și obiectivele Rețelei (atribuția exclusivă a Consiliului);
 • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Rețelei;
 • adoptă, suspendă şi retrage calitatea de membru al Rețelei / Consiliului;
 • propune modificări la Regulament, inclusiv monitorizează respectarea lui.

4.3. Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Rețelei.

4.4. Şedinţele Consiliului au loc nu mai rar de o dată în trei luni, iar pe parcursul consultărilor cu autoritățile publice nu mai rar de două ori pe lună. Şedinţele extraordinare pot fi convocate la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului sau la solicitarea Secretariatului.

4.5. Şedinţele Consiliului sunt conduse de un preşedinte al şedinţei ales prin rotație din rândul membrilor Consiliului. Ordinea de zi a şedinţei este elaborată de către Secretariat în consultare cu membrii Consiliului fiind ulterior transmisă membrilor Rețelei pentru informare cu cel puțin 1 zi înainte de ședință.

4.6. În cadrul ședințelor Consiliul poate adopta următoarele decizii:

 • decizii organizatorice/operaționale – prin majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi;
 • decizii de modificare a regulamentului – prin votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului;
 • decizii ce ţin de misiunea Rețelei, inclusiv decizii finale de apreciere a unor acte cu caracter normativ și legislativ – prin  votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului. Deciziile ce ţin de misiunea Rețelei, inclusiv deciziile finale de apreciere a unor acte cu caracter normativ și legislativ sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Secretariatul Rețelei sau de către membrii Consiliului. Astfel de decizii sunt date publicităţii în numele tuturor membrilor Rețelei sub semnătura obligatorie a fiecărui dintre  membrii Consiliului care au votat respectiva decizie.

4.7.  Deciziile Consiliului Rețelei vor fi aduse la cunoștința membrilor Rețelei prin intermediul proceselor verbale ale ședințelor care vor fi transmise ulterior tuturor membrilor Rețelei în timp util prin e-mail.

4.8.  Pierderea calității de membru al Consiliului are loc în următoarele situații:

 • retragerea benevolă din cadrul Consiliului / Rețelei;
 • lipsa consecutivă și neanunțată de la două şedinţe ale Consiliului;
 • promovarea unor acțiuni care contravin prezentului regulamentul;

Secţiunea 5. Secretariatul Rețelei (în continuare – Secretariat)

5.1. Secretariatul este organul executiv al Rețelei și asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Rețelei. Secretariatul Rețelei realizează atât sarcini care țin de activitatea internă a rețelei cât și sarcini de reprezentare în exterior a Rețelei.

5.2. Secretariatul Rețelei este condus de către un Secretar desemnat de Consiliu. Secretarul Rețelei este responsabil în faţa Consiliului pentru rezultatele activităţii Secretariatului.

5.3. Secretariatul are drept de inițiativă în cadrul Rețelei ceea ce presupune că poate înainta Consiliului spre examinare diverse documente: proiecte de decizie, luări de poziții, comunicate de presă etc., astfel încât reacția rețelei la evenimentele care au loc în societate să fie una promptă.

5.4. Funcţiile Secretariatului:

 • asigură comunicarea internă (între membrii Rețelei) și externă în numele Consiliului/Rețelei (cu autoritățile publice, mass-media, opinia publică, donatorii, comunitatea internațională);
 • colectează informații de la membrii Rețelei privind proiectele/programele și activitățile întreprinse de aceștia;
 • difuzează informaţii despre activitatea Rețelei;
 • organizează întâlnirile Adunării Generale / Consiliului / Rețelei cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;
 • reprezintă Rețeaua în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
 • participă la seminare, conferințe și alte evenimente în numele Rețelei;
 • coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Rețelei;
 • contribuie la crearea şi promovarea imaginii Rețelei;
 • pregăteşte şedinţele Consiliului, întocmeşte procesele-verbale;
 • menţine lista completă a membrilor;
 • coordonează activitatea oficiului central a Secretariatului Rețelei;
 • prezintă rapoarte de activitate Consiliului Rețelei la solicitarea acestuia;
 • îndeplineşte alte misiuni ale Consiliului.

5.5. Structura Secretariatului este aprobată de către Consiliu la propunerea Secretarului Rețelei.

5.6. Secretariatul Rețelei este compus din oficiul central al Secretariatului, condus de Secretarul Rețelei.

Secţiunea 6. Dispoziţii finale.

6.1.Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament este Secretariatul Rețelei;

6.2.Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Rețelei sunt rezolvate pe cale amiabilă.

Adoptat de către Adunarea Generală a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor

13 septembrie 2013, mun. Chişinău