Proiectul: „Serviciul de Reintegrare Socială a Tinerilor Defavorizaţi”

Finanţatori: Reprezentanţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare a SUA (USAID), Consiliul Raional Soroca, primăria oraşului Soroca.

Prezentare generală:

Proiectul respectiv a fost un răspuns la problemele identificate de instituţie pe parcursul activităţii sale, probleme cu care se confruntă tinerii lipsiţi de suportul familiei, care la vârsta majoratului nu mai sunt sub protecţia statului. În cadrul proiectului a fost constituit un Serviciu de Reintegrare Socială a Tinerilor Defavorizaţi, care a fost un răspuns deficitului de servicii sociale specializate, destinate tinerilor ce au crescut şi au fost educaţi în cadrul sistemului instituţiilor sociale, care prin natura sa, creează un şir de probleme pentru integrarea socială şi profesională ulterioară a beneficiarilor săi. Aceste probleme se datorează, atât caracterului închis şi noncomunicării cu mediul social şi comunitatea de origine, cât şi lipsei unor activităţi preparatorii, ce ar reduce impactul negativ al instituţiilor. În rezultat, tinerii odată cu împlinirea vârstei, părăsesc instituţiile sociale sau absolvesc şcolile profesionale şi nefiind încadraţi într-un mediu social şi profesional, sunt expuşi riscului de a recurge la acţiuni şi comportament antisocial sau trafic. Pornind de la faptul că acestor tineri le lipsesc deprinderile elementare de viaţă independentă, le este dificil să se orienteze pe piaţa forţei de muncă neavând abilităţi de bază sau neştiind să-şi valorifice abilităţile, nu au posibilitatea să-şi asigure un loc de trai neavând surse de existenţă, nu au la cine apela, nu au sau nu doresc să se întoarcă în propriile familii sau comunităţi. Actualul sistem al protecţiei sociale nu a răspuns necesităţilor acestui grup, serviciile existente tratând separat anumite grupuri în care aceştia eventual ar fi putut să se încadreze, de exemplu orfanii, însă nu oferă un spectru de servicii sociale care ar permite integrarea ulterioară a acestora. Proiectul a acoperit parțial acest segment problematic, răspunzând necesităţilor tinerilor absolvenţi ai instituţiilor sociale şi şcolilor profesionale.

Serviciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIA

Scopul proiectului a fost îndreptat spre acordarea un complex de servicii sociale în vederea integrării ulterioare a beneficiarilor în comunitate.

Obiectivele au fost:

 • acordarea de asistenței juridice, psihosociala si pedagogica fiecărei categorii de beneficiari;
 • asigurarea nevoilor de baza a beneficiarilor, de trai, medicale, igiena, nutriţionale, inclusiv a accesului la informație și instruire adecvata pentru tinerii din grupul de risc;
 • organizarea activităţilor de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi competenţe sociale;
 • medierea şi asistarea procesului de integrare socială.

Grup-ţintă a fost: Absolvenţi ai şcolilor internat sau şcolilor profesionale, orfani sau din familii vulnerabile ce au şanse reduse de a se integra independent în societate şi mediul profesional.

Serviciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIAFuncţiile serviciului sau axat pe:

 • Funcţia de protecţie şi îngrijire – asigurându-se pază şi securitate socială, cazare şi hrană;
 • Funcţia de educare-consiliere-orientare – tânărul a fost antrenat în activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă. Planul individual de intervenţie a pus în practica activităţile care vizează ameliorarea sau rezolvarea stării de dificultate, sau organizat şedinţe de psihoterapie, sau apelat la un consilier juridic, pentru ca tânărul să-şi cunoască drepturile și îndatoririle sau să primească îndrumări de specialitate, sau organizat activităţi colective pe teme educative de interes;
 • Funcţia de mediere – specialiştii centrului au oferit servicii de mediere a relaţiei beneficiarului cu serviciile existente în comunitate, eventualii angajatori, instituţii de învăţământ, personal medical, oficiile forţei de muncă, direcţiile asistenţă socială, etc., asigurând utilizarea maximală a potenţialului existent atât în localitate, cât şi în afara ei;
 • Funcţia de monitorizare-evaluare - sa realizat evaluarea primară a cazului, care stă la baza întocmirii  planului individual de intervenție, au avut loc periodic activităţi de evaluare a fiecărui caz;
 • Funcţia de reintegrare socială şi profesională -  au fost organizate activităţi de educaţie, consiliere si orientare care au favorizat dezvoltarea autonomiei tânărului şi pregătirii acestuia pentru inserţia în comunitate, sau făcut demersuri pentru găsirea unui loc de munca, sau realizat anchete sociale şi vizite la familia sau rudele tânărului dacă acestea existau, sau intermediat vizitarea tânărului în centru de către membrii familiei sau rudele, sau organizat şedinţe de consiliere, psihoterapie pentru membrii familiei - activităţi de teren au pregătit ameliorarea şi chiar schimbarea mentalităţii comunităţii în legătură cu această categorie de tineri, sau realizat campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii la problemele tinerilor absolvenţi ai instituţiilor sociale.

Serviciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIAServiciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIAServicii prestate:

 • Asistenţă socială - intervenţia asistentului social, evaluarea cazului, stabilirea diagnosticului social şi a planului de intervenţie sau spectrul de servicii necesare, de comun acord cu beneficiarul, încheierea contractului de prestare a serviciilor şi de responsabilitate reciprocă, medierea cu actorii şi structurile locale, susţinere la angajare, asistenţă în relaţiile cu colegii şi în comunitate. Mediere în stabilirea prestaţiilor sau serviciilor sociale acordate de structurile de stat.
 • Asistenţă psihologică şi psihopedagogică - evaluarea psihologică iniţială şi periodică, elaborarea unui plan de intervenţie în funcţie problemele psihologice identificate, învăţarea unor strategii de rezolvare a problemelor, dobândirea unor abilităţi de autocontrol, rezolvarea conflictelor de natură emoţională, consiliere psihosocială şi profesională – individuală şi de grup.
 • Asistenţă pedagogică - în special pentru beneficiarii care nu au terminat 9 clase, cât şi pentru copiii care temporar nu sunt încadraţi în procesul educativ.
 • Asistenţă profesională - atât de formarea profesională, cât şi de reprofilarea profesională în caz de necesitate. Dacă persoana are deja o calificare (cu condiţia ca beneficiarul sa dorească) se va media procesul de amplasare în ucenicie pe lângă întreprinderile sau fabricile existente în comunitate.
 • Asistenţă juridică – cu scopul clarificării identităţii beneficiarului, rezolvarea litigiilor legate de proprietatea privată sau custodia copilului.
 • Activităţi de dezvoltare a Deprinderilor de Viaţă Individuală (DVI) – activităţi ce promovează şi planifică pregătirea beneficiarilor pentru viaţa autonomă. Aceste activităţi sau desfăşurat cu sprijinul specialiştilor din centru şi a specialiştilor din organizaţiile - parteneri. Fiecare activitate a fost centrată pe o anumită deprindere de viaţă. Aceasta a avut loc atât în mediul centrului, cât şi în mediu deschis, favorizând experienţa socială şi deschiderea către comunitate, experimentarea, învăţarea prin acţiune. Activităţile au fost structurate și semistructurate şi sau realizat în baza unor metodologii specifice, ţinând cont de vârsta, nivelul de dezvoltare, opinia şi aspiraţiile beneficiarului.

Serviciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIAServiciul de reintegrare socială pentru tineri_Centrul DACIARezultate :

 • 320 tineri asisteți în regim residential;
 • 760  tineri asistași în regim de zi.

Durabilitate:

După finalizarea proiectului serviciul este susținut integral de Centrul de Resurse pentru Tineret, finanțat parțial din suportul acordat de către Consiliul Raional Soroca și alte venituri proprii ale instituției, inclusiv din activitatea întreprinderii sociale SC ARTDEDAL SRL.